From: Role of CTSC in Glioblastoma Based on Oncomine and TCGA Database

Xinjie Ning, Juncheng Luo, Gengqiang Ling, Xiaochun Zhong, Shoulian Zheng, Jian Guo, Qingchang Liu, Binchu Xu

Figure 4. Relationship between the expression of CTSC and the prognosis of GBM