From: Role of CTSC in Glioblastoma Based on Oncomine and TCGA Database

Xinjie Ning, Juncheng Luo, Gengqiang Ling, Xiaochun Zhong, Shoulian Zheng, Jian Guo, Qingchang Liu, Binchu Xu

Figure 3. The expression of CTSC in multiple cancer cell lines