From: Role of CTSC in Glioblastoma Based on Oncomine and TCGA Database

Xinjie Ning, Juncheng Luo, Gengqiang Ling, Xiaochun Zhong, Shoulian Zheng, Jian Guo, Qingchang Liu, Binchu Xu

Figure 2. Expression of CTSC in GBM in the studies identified in the Oncomine database. 1-7 represent the 7 studies on the expressions of CTSC in GBM. Darker red indicates higher GBM expression in the chips