From: Role of CTSC in Glioblastoma Based on Oncomine and TCGA Database

Xinjie Ning, Juncheng Luo, Gengqiang Ling, Xiaochun Zhong, Shoulian Zheng, Jian Guo, Qingchang Liu, Binchu Xu

Figure 1. Expression data for CTSC in a variey of normal and cancerous human tissues in database Oncomine